top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Marimoart”, vienotais reģistrācijas numurs 50103408031, juridiskā adrese: Aptiekas iela 8 -28, Rīga, LV-1005, Latvija (turpmāk – Uzturētājs), ir tīmekļa vietnes un Interneta veikala olgakazaka.com īpašnieks, uzturētājs un personas datu operators.


Apmeklējot un izmantojot olgakazaka.com, vietnes apmeklētājs (turpmāk – Apmeklētājs) nepārprotami piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidiem, ja vien Apmeklētāja pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes.


Personas datu aizsardzība


1.1. olgakazaka.com apmeklēšanas un izmantošanas laikā Uzturētājs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
•    iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
•    netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu olgakazaka.com izmantošanu).


1.2. Apmeklētāju personas datus Uzturētājs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Apmeklētāju personas datus, Uzturētājs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.


1.3. Iegādājoties olgakazaka.com piedāvātās preces un pakalpojumus, kā arī izmantojot citus olgakazaka.com pakalpojumus, Apmeklētājs piekrīt un atļauj Uzturētājam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Apmeklētāja personas datus, kā arī datus, kurus Apmeklētājs turpmāk sniegs Uzturētājam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šādiem mērķiem:
•    lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
•    Apmeklētāju identificēšanai un uzskaitei;
•    komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Apmeklētāja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);
•    Klientu lojalitātes programmas nostiprināšanai,
•    citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).


1.4. Uzturētājs nodrošina Apmeklētāju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Uzturētāja partneriem, kas nodrošina olgakazaka.com preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.


1.5. Uzturētājs veic iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos un tehniskos), lai aizsargātu Apmeklētāju personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai atbildīgajām personām, kurus nozīmējis Uzturētājs.


1.6. Apmeklētājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Uzturētājam attiecīgu pieprasījumu par informācijas sniegšanu, sūtot iesniegumu brīvā formā uz adresi Aptiekas iela 8 – 28, Rīga, LV-1005 vai uz e-pastu pirmaprgramata@gmail.com, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: (1) personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids, (2) datums, kad personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti; (3) personas datu ieguves avots (ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust); (4) informāciju par to, vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā.


1.7. Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Apmeklētājs informē Uzturētāju, sūtot iesniegumu brīvā formā uz adresi Aptiekas iela 8-28, Rīga, LV-1005 vai uz e-pastu pirmaprgramata@gmail.com, izmantojot drošu elektronisko parakstu.


1.8. Apmeklētāju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.


Sīkdatnes (cookies)


2.1. olgakazaka.com tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala olgakazaka.com plašākas izmantošanas iespējas. Vairāk ŠEIT.


Komerciālie paziņojumi (piedāvājumi)


3.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).


3.2. Lai sniegtu informāciju par olgakazaka.com piedāvātajiem pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, Uzturētājs var izmantot Apmeklētāju personas datus (e-pasta adresi).


3.3. Izmantojot olgakazaka.com, Apmeklētājs var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai.


3.4. Apmeklētājs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to Uzturētāju, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: pirmaprgramata@gmail.com. Tiešās pārdošanas aizliegums attiecas uz vienu konkrētu personu.


Citi noteikumi


4.1. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas


4.1.1. Izmantojot Interneta veikalu olgakazaka.com un/vai piedaloties olgakazaka.com aktivitātēs, Apmeklētājs apliecina savu piekrišanu Privātumu politikas noteikumiem. Ja Apmeklētājs nepiekrīt šai Privātumu politikai, Uzturētājs lūdz Apmeklētāju neiesniegt personisku informāciju olgakazaka.com.


4.1.2. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot olgakazaka.com sadaļā Privātuma politika. Apmeklētājam ir pienākums pirms katra olgakazaka.com apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Apmeklētājam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.


4.2. Jurisdikcija


4.2.1. Uzturētājs saglabā tiesības izpaust Interneta veikala olgakazaka.com Apmeklētāju personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Uzturētāja tiesības, un/vai pakļaujoties juridiskām darbībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.


4.2.2. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu olgakazaka.com darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.


4.3. Informācijas apmaiņa


4.3.1. Uzturētājs sazinās ar Apmeklētāju, izmantojot Apmeklētāja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Apmeklētājs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti olgakazaka.com sadaļā Kontakti.

bottom of page